Contract de abonament de servicii auto360.ro

Acest contract de abonament de servicii auto360.ro („Contractul”) se face între compania care administreaza aplicatia auto360 (numita in continuare „Furnizorul”) si entitatea care acceptă termenii acestui contract in vederea utilizarii Aplicatiei auto360 (entitate numita in continuare „Beneficiarul”).

Prezentul contract constă din: I. Termeni și condiții de utilizare a Aplicatiei auto360

II. Anexa 1 - Fisa de licenta auto360

III. Anexa 2 - Servicii & Preturi auto360

IV. Anexa 3 - Politica de confidentialitate a datelor

Prezentul Contract se considera semnat de Beneficiar la data la care acesta a acceptat documentul in format electronic pe site-ul www.auto360.ro si va intra în vigoare la data când Furnizorul confirma accesul la Aplicatia auto360 si activarea Serviciilor auto360.

 1. Termeni si conditii de utilizare a Aplicatiei auto360

 1. Definitii

Termenii (cuvintele si expresiile) utilizati in cadrul prezentului Contract vor avea urmatoarele semnificatii:

Aplicația auto360 înseamnă aplicația software pusa la dispozitia Beneficiarului conform termenilor si conditiilor prevazute in prezentul Contract, aplicatie care poate fi accesata la adresa auto360.ro si care permite Beneficiarului urmatoarele operatiuni:

 1. Crearea de anunturi de vanzare autovehicule si administrarea centralizată a acestora in sensul postarii, actualizarii si retragerii acestor anunturi de pe site-urile specializate de vanzare online cu care aplicatia este conectata si unde Beneficiarul detine un cont valid si activ;

 2. Identificarea datelor tehnice si specificatiei unui vehicul pe baza interogarii seriei de sasiu (VIN);

 3. Automatizarea unor activitati si generarea de documente utile in procesul de prezentare si vanzare a autovehiculelor.

Licentaînseamnă autorizatia non-exclusiva si netransmisibila acordata Beneficiarului pentru a accesa si utiliza Aplicatia auto360;

Servicii auto360 înseamnă serviciile puse la dispozitia Beneficiarului de catre Furnizor, prin intermediul Aplicației auto360, cu posibilitatea de a incarca/descarca anumite documente, rapoarte si fotografii, incluzand aici si eventuale servicii conexe sau suplimentare pe care Partile le vor agrea;

Taxe de serviciu înseamnă taxele lunare de abonament care trebuie plătite de Beneficiar pentru a accesa Serviciile auto360, precum si orice alte taxe aferente serviciilor prestate de Furnizor in baza prezentului contract;

Parte„ oricare dintre partile semnatare ale contractului, respectiv Beneficiarul sau Furnizorul;

Contract„ prezentul contract de licentiere, anexele sale si/sau actele aditionale incheiate la momentul semnarii acestuia ori la un moment ulterior, prin acordul de vointa al partilor;

Cont Beneficiar„ sectiunea din Aplicatie care permite Beneficiarului accesarea si utilizarea Aplicatiei auto360, cu posibilitatea de a descarca anumite documente, rapoarte si fotografii, prin intermediul Utilizatorilor. Un Beneficiar poate avea doua sau mai multe conturi de utilizatori, in functie de optiunile alese;

Continut Furnizor„ inseamna orice Continut pe care Furnizorul il pune la dispozitie Beneficiarului prin intermediul Aplicatiei auto360;

Continut Beneficiar„ inseamna orice Continut pe care Beneficiarul il incarca si il utilizeaza in Aplicatia auto360, sub numele de utilizator și cu parolele alocate pentru a utiliza Serviciile auto360;

Utilizator„ reprezinta persoana desemnata de Beneficiar sa utilizeze produsul licentiat, i.e., Aplicatia, ce face obiectul Contractului. Utilizatorii sunt de doua tipuri: Utilizator Administrator cont, care gestioneaza contul Beneficiarului si Utilizator Operator, care are acces la toate celelalte functionalitati ale Aplicatiei (cu exceptia sectiunii de administrare Cont);

Zi lucratoare„ se considera acea zi de munca, care conform normelor legale nu este considerata zi libera, zi nelucratoare sau zi de odihna. Pentru definirea termenilor de lucru pentru prezentul contract se va considera ziua lucratoare ca fiind cuprinsa intre 9:00 si 18:00 a fiecarei zi lucratoare de Luni pana Vineri cu exceptiile mentionate anterior.

Software„ instructiunile sau algoritmii care fac ca sistemele informatice, furnizate prin prezentul Contract, sa functioneze intr-un anumit mod sau sa execute operatiuni specifice;

Manual de utilizare„ documentul/documentele care descrie/descriu functiunile sistemului informatic si modul in care acesta poate fi exploatat in conditii normale de utilizare;

Anexa„ orice document atasat prezentului contract (care nu este act aditional), parte integranta din contract, indiferent de data semnarii sale de catre parti, intocmit la data semnarii contractului sau la un moment ulterior.

Defect/Defectiune„ eroare sau abatere a unui produs software care poate fi dovedita si care face ca acesta sa functioneze diferit fata de modul agreat de Parti, sa functioneze necorespunzator ori sa afecteze, partial sau integral, functionalitatea acestuia si nu este cauzata direct sau indirect de elemente de tip software, algoritmi sau functiuni ale unor terti (de exemplu calitatea conexiunii la internet, disfunctionalitati ale browserului folosit, etc.);

Data incheierii„ data semnarii prezentului Contract;

Reprezentanti„ inseamna directori, angajati, delegati, colaboratori, consultanti ai Furnizorului si ai Beneficiarului si/sau orice alte persoane imputernicite de catre Furnizor ori de catre Beneficiar, care sunt sau vor fi implicati in utilizarea Aplicatiei, inclusiv in negocierea si incheierea Contractului;

Durata contract„ durata contractuala fixa, calculata cu incepere de la Data Incheierii contractului, in care Partile se obliga sa respecte clauzele agreate prin prezentul Contract;

Persoana de contact„ persoana fizica anume desemnata de fiecare dintre Parti. Vor fi considerate valabile doar comunicarile din si catre adresele prevazute prezentul contract. Nicio comunicare, indiferent de continut, nu va fi considerata valabila in cazul in care nu este transmisa de catre / catre Persoana de contact.

 1. Obiectul contractului

2.1. Conform termenilor si conditiilor acestui Acord, Furnizorul va livra Beneficiarului urmatoarele servicii:

2.1.1. Licenta non-exclusiva de utilizare a Aplicatiei auto360, pentru o perioada limitata prevazuta la art. 3 si netransferabila, in schimbul platii Taxei de licenta.

2.1.2. Servicii suplimentare fata de cele incluse in Licenta, de exemplu Rapoarte de evaluare suplimentare, creare conturi suplimentare Utilizatori si orice alte servicii agreate separat de Parti, prin incheierea unui Act aditional.

2.2. Termenii si conditiile prevazute in prezentul Contract, se aplica de asemenea si viitoarelor eventuale prelungiri ale Duratei prezentului Contract. Astfel de prelungiri vor fi considerate parte constituenta a Contractului.

2.3. Functionalitatile Aplicatiei auto360 / Produselor Licentiate sunr descrise in prezentul Contract si in Fisa de Licenta (Anexa 1).

2.4. Furnizorul livreaza si Beneficiarul primeste documentatia produselor ce consta intr-un Manual / Ghid de utilizare pentru produsele licentiate, cuprinse in Anexa 1. Beneficiarul are

dreptul de a produce un numar adecvat de copii ale respectivelor documentatii exclusiv pentru uz intern, in conformitate cu permisiunile de utilizarea a produselor licentiate definite in cadrul acestui Contract.

 1. Durata contractului

3.1. In ceea ce priveste serviciile prevazute la art. 2, Partile agreeaza ca prezentul Contract sa fie incheiat pentru o perioada initiala de 12 de luni, care incepe sa curga de la data incheierii prezentului Contract.

3.2. Termenele stabilite in cadrul prezentei sectiuni pot fi modificate ori prelungite cu acordul ambelor Parti, printr-un act aditional la prezentul contract.

3.3. Perioada prevazuta la art. 3.1 se va prelungi automat pentru intervale de timp de cate 12 luni (denumite in continuare "Perioade de prelungire contractuala"), in cazul in care niciuna dintre Parti nu anunta intentia sa de incetare a contractului cu minimum 30 de zile inainte de data expirarii contractului in vigoare. Intentia de incetare contractuala va fi notificata celeilalte parti cu respectarea acelorasi termeni, inclusiv in cadrul Perioadelor de prelungire contractuala.

 1. Pretul contractului

4.1. Preturile pentru Serviciile oferite sunt disponibile in Anexa 2 „Servicii & Preturi auto360”. Preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA. Facturarea si plata se va efectua in Lei la cursul oficial de schimb Euro/Leu comunicat de BNR din ziua facturarii. Furnizorul poate acorda discount-uri suplimentare fata de preturile afisate in Anexa 2.

4.2. Furnizorul va emite prima factura fiscala in ziua activarii contului, reprezentand contravaloarea Taxei de licenta pentru prima luna calendaristica sau pentru prima perioada calendaristica agreata de Parti (trimestru, semestru, etc). Ulterior, Furnizorul va emite cate o factura fiscala in prima zi lucrătoare a fiecarei perioade calendaristice agreate, reprezentand contravaloarea Taxei de Licenta, la care se adauga contravaloarea Serviciilor suplimentare agreate si utilizate in luna precedenta.

4.3. Facturile vor fi transmise in format electronic in contul Beneficiarului, pe adresa de e-mail declarata de acesta la crearea contului sau prin posta / curier la adresa de corespondenta mentionata. Factura va cuprinde suma de plata, numarul facturii, data emiterii acesteia si descrierea Serviciilor.

4.4. Platile catre Furnizor vor fi achitate cu cardul sau prin virament bancar, in contul bancar al Furnizorului, indicat pe fiecare factura, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii fiscale respective. Se considera efectuata plata atunci cand intreaga suma este creditata in contul bancar al Furnizorului.

4.5. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente, Beneficiarului ii revin obligatiile de a accesa si verifica informatiile si documentele existente in Cont si de a transmite imediat Furnizorului eventualele modificari ale acestor date, ori de cate ori este cazul. Ulterior acestor comunicari, Furnizorul se obliga sa actualizeze respectivele date. Prin semnarea contractului, Beneficiarul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in Contul sau.

4.6. Furnizorul va putea modifica lista de preturi in orice moment si are obligatia sa notifice Beneficiarul cu 30 de zile inainte referitor la aceste modificari. In situatia in care Beneficiarul nu este de acord cu o astfel de modificare, acesta va comunica in scris Furnizorului, refuzul sau, in termen de maxim 5 zile de la comunicarea modificarii listei de preturi, iar contractul va inceta de drept, fara nicio alta formalitate, incepand cu prima zi a urmatoarei luni de dupa data comunicarii refuzului. In cazul in care Beneficiarul nu comunica un raspuns sau un refuz scris in termenul mentionat, se va considera ca Beneficiarul a acceptat modificarea listei de preturi, modificare care va intra in vigoare incepand cu prima zi a urmatorei luni.

4.7. Neplata la timp a sumelor datorate atrage plata de catre Beneficiar a unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,15% din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii integrale a sumei restante. Totodata, si fara a afecta dreptul Furnizorului de a percepe penalitati de intarziere, Furnizorul va putea, la libera sa apreciere sa:

(i) limiteze sau sa restrictioneze utilizarea Aplicatiei;

(ii) impuna blocarea temporara a utilizarii Aplicatiei;

(iii) impuna blocarea definitiva a utilizarii Aplicatiei.

4.8 Dacă alegeti metoda de plată "Card credit/debit" este necesar să completați un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră. Formularul si toate informațiile relevante pentru plată sunt furnizate de procesatorul de plati - furnizorul de servicii de plata prin card online, in pagina către care veți fi redirecționat.

Pentru plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și Mastercard/Maestro) este folosit sistemul "3-D Secure" elaborat de aceste organizații care asigură tranzacțiilor online același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

 1. Livrarea serviciilor

5.1. Produsele licentiate conform Fisei de Licenta vor fi livrate electronic prin acordarea accesului Beneficiarului la Aplicație in baza datelor de utilizator si a parolelor.

5.2. Beneficiarul va fi responsabil in totalitate, utilizand resurse proprii pentru:

5.2.1. indeplinirea tuturor preconditiilor de utilizare in cadrul organizatiei;

5.2.2. procurarea si furnizarea infrastructurii in scopul realizarii unui sistem operational din punct de vedere tehnic hardware si sofware care permite folosirea Aplicatiei. Daca este necesara achizitionarea de licente, echipamente pentru a sustine partea de infrastructura si/sau abonamente de transfer date (acces internet), pentru a permite folosirea Aplicatiei, Beneficiarul va fi singurul responsabil de achizitia acestora;

5.2.3. asigurarea de personal pregatit si calificat pentru utilizarea Aplicatiei;

5.3. Oricare dintre parti raspunde fata de cealalalta parte in totalitate, utilizand resurse proprii pentru garantarea protectiei datelor private, siguranta datelor cat si protejarea drepturilor de proprietate intelectuala ale celeilalte parti in relatiile cu angajatii si tertii.

 1. Drepturi de proprietate si drepturi de utilizare

6.1. Beneficiarul înțelege că toate drepturile de proprietate intelectuala asupra produselor, operelor grafice, design-ului Aplicatiei auto360, interfetei acesteia, serviciilor, programelor, programelor de aplicatie software si detaliile privind implementarea lor, sistemelor de operare, materialelor de conceptie pregatitoare si manualelor, in legatura cu Aplicatia ce face obiectul prezentului Contract, apartin in mod exclusiv proprietarului Aplicației.

6.2. Nicio dispozitie a acestui Acord nu permite, si nu poate fi considerat sau interpretat ca ar permite atribuirea, transferul sau transmiterea catre Beneficiar a vreunui titlu sau drept pentru orice drept de proprietate intelectuala, inclusiv asupra sau pentru produsele licentiate si a documentatiei de produs, exceptand licenta si drepturile acordate explicit si specific prin prezentul Contract.

6.3. Tot continutul software-ului, elaborarea acestuia si software-ul in totalitate sunt protejate de legile privind drepturile de autor. Orice utilizare ce excede scopului prevazut in prezentul Contract, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, afisarea sau executarea continutului produsului nu sunt permise si atrag raspunderea celui in culpa.

6.4. Furnizorul acorda Beneficiarului, conditionat de plata taxei de licenta, o licenta neperpetua, non-exclusiva si netransferabila, care da dreptul Beneficiarului sa utilizeze produsele licentiate in urmatoarele moduri:

6.4.1. sa acceseze si sa utilizeze Aplicatia auto360, exclusiv in scopuri comerciale interne, tinand cont de numarul maximum de utilizatori specificat in Fisa de Licenta si alte limitari, restrictii sau cerinte spceificate in prezentul Contract;

6.4.2. sa utilizeze documentatia de produs exclusiv in scopuri interne comerciale in conjunctie cu operarea si utilizarea produselor licentiate asa cum este permis in prezentul document;

6.4.3. Licenta acordata in baza acestui Acord este netransferabila. Pentru a elimina dubiile, orice atribuire a licentei catre terti este interzisa. Produsele licentiate nu pot fi utilizate de catre, sau in interesul oricarui tert, exceptand situatiile permise expres de prezentul Contract.

6.5. Beneficiarul poate utiliza Aplicatia software pentru un numar limitat de utilizatori si in limita unui numar de anunturi ce poate fi generat si gestionat lunar, asa cum a fost specificat

in Formularul de solicitare de cont.

6.6. Utilizarea tuturor functionalitatilor Aplicatiei de catre Beneficiar necesita urmatoarele:

6.6.1. Inregistrarea si crearea unui Cont Beneficiar in Aplicatia auto360. Crearea Contului Beneficiar este conditionata de achitarea integrala de catre beneficiar a Taxei de licenta aferente perioadei de activitate. Durata contractului contine una sau mai multe perioade de activitate. Perioada de activitate este strict legata de varianta de plata Alease si este confirmata in facture emisa de Furnizor.

6.6.2. Functie de pachetul de servicii si modalitatea de plata alese, Contul Beneficiarului are asociati urmatorii parametri:

- o perioada de activitate – luna, trimestru, semestru sau an (12 luni)

- un numar maxim de anunturi pe care le poate genera si gestiona lunar

- minim 2 conturi de utilizatori: respectiv 1 cont Utilizator Administrator cont si cel putin 1 cont Utilizator Operator.

- un numar maxim de interogari VIN cu care poate identifica anumite vehicule (autoturisme si autoutilitare usoare – masa maxima 3,5 tone apartinand unui numar de 17 marci – exemplu: Audi, BMW, Mercedes, Dacia, Ford, Renault, VW, Skoda, Volvo, etc)

Partile pot agrea pe parcursul colaborarii modificarea numarului de anunturi, modificarea numarului de utilizatori asociati contului si modificarea numarului de interogari, printr-o solicitare scrisa trimisa prin email la adresa suport@auto360.ro.

6.6.3. Existenta unui cont valid si activ care sa apartina Beneficiarului in fiecare dintre site-urile de anunturi la care Aplicatia auto360 se poate conecta prin intermediul API. In vederea conectarii Contului Beneficiar din Aplicatia auto360 cu conturile Beneficiarului din site-urile unde se pot publica anunturi, este obligatia Beneficiarului sa puna la dispozitia Furnizorului datele de conectare pe care le va solicita respectivelor site-uri.

6.7. Beneficiarul este obligat sa furnizeze informatii complete si corecte. Daca datele furnizate se modifica dupa inregistrare, Beneficiarul este obligat sa comunice in scris, imediat (in termen de doua zile lucratoare) Furnizorului eventualele modificari ale acestor date, ori de cate ori este cazul. Beneficiarul este obligat sa verifice atent datele furnizate atat la inregistrare cat si ulterior, dupa fiecare modificare si actualizare a acestora.

6.8. Beneficiarul va alege o parola conform indicatiilor de pe Site. Beneficiarul trebuie sa pastreze parola de acces si datele de acces in siguranta. Beneficiarul este obligat sa anunte imediat Furnizorul daca exista indicii ca datele sale de acces au fost preluate si sunt folosite neautorizat de catre o terta parte. Furnizorul nu va incredinta parola de acces a Beneficiarului catre terte parti si nu va solicita vreodata Beneficiarului parola de acces via email sau telefon.

6.9. Modelul de date este protejat prin drepturi de autor si considerat informatie confidentiala conform art. 10. Beneficiarul nu poate utiliza informatiile despre modelul de date sau cunostintele despre acesta pentru a dezvolta propriile produse sau solutii ce pot intra in concurenta cu produsele ce fac obiectul prezentului Contract. In particular, Beneficiarul nu poate modifica, reproduce, copia sau traduce, modelul de date. Beneficiarul nu poate face modelul de date disponibil catre terti.Pentru fiecare incalcare dovedita a acestei clauze, Beneficiarul va despăgubi integral Furnizorul pentru toate prejudiciile cauzate, fără a se aplica vreo limitare a răspunderii astfel cum este prevăzut în cuprinsul art. 8 din prezentul Contract. Nerespectarea continuata va fi considerata incalcare separata a acestei clauze.

6.10. Daca produsele licentiate sunt utilizate pe echipamente asigurate si operate de terti, Beneficiarul este obligat sa asigure supravegherea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala ale Furnizorului si respectarea termenilor de utilizare din acest Contract.

 1. Suport. Mentenanta. Garantii

7.1. Beneficiarul intelege si accepta faptul ca aplicatiile software nu pot fi produse fara greseli. Furnizorul va remedia orice deficienta datorata defectiunii produselor licentiate ce are un impact semnificativ asupra operatiunilor si activitatilor comerciale ale Beneficiarului. Obligatia de garantie si mentenanta nu se aplica in nicio situatie in care Aplicatia este utilizata de catre Beneficiar contrar cu, sau prin incalcarea termenilor acestui Contract, sau in cazul in care cauza deficientei nu se afla in produsul licentiat furnizat de catre Furnizor, ci in alte cauze, precum dar fara a se limita la, indisponibilitate Aplicatie din cauza unor terte parti, precum furnizorii de servicii server si internet, furnizori electricitate, etc., software utilizat de Beneficiar si neaprobat de catre Furnizor.

7.2. In cazul in care un produs licentiat are o deficienta majora, singurele drepturi si remedii ale Beneficiarului (exceptand cele prevazute explicit in cadrul acestui Contract) vor fi: (i) problemele identificate si comunicate de catre Beneficiar si agreate de Furnizor, vor fi corectate de catre Furnizor, fara niciun cost suplimentar pentru Beneficiar, la un termen comunicat de catre Furnizor; (ii) in cazul in care Furnizorul nu poate remedia in termenul stabilit problema comunicata de Beneficiar si agreeata de ambele Parti, Beneficiarul poate considera acest fapt drept o incalcare a obligatiilor esentiale ale acestui Contract si poate rezilia Contractul conform articolului 13.1.5.

7.3. Clauzele, garantiile si intelegerile din cadrul acestui Contract sunt singurele clauze, garantii si intelegeri oferite de Furnizor cu privire la acest Contract, produsele licentiate si orice servicii furnizate conform acestuia sau in orice alt mod, si nu exista alte clauze, garantii, acorduri sau conditii de orice natura sau tip, scrise sau orale, statutare sau implicite, inclusiv orice garantii sau conditii de conformitate sau calitate vandabila pentru un anumit scop sau utilizare. Beneficiarul si Furnizorul confirma fiecare ca nu s-au bazat pe clauze, garantii, conditii sau promisiuni oferite de cealalta Parte ce nu au fost exprimate explicit in cadrul acestui Contract.

7.4. Daca, in cazul unei plangeri din partea unui tert, ce are loc dupa incheierea prezentului Contract, utilizarea de catre Beneficiar a produselor licentiate este impiedicata sau interzisa, Furnizorul va utiliza toate mijloacele economice rezonabile, la discretia Furnizorului, pentru a:

7.4.1. procura (fara niciun cost suplimentar pentru Beneficiar) dreptul Beneficiarului de a continua utilizarea produselor licentiate sau ale elementului/elementelor in cauza, dupa caz;

7.4.2. inlocui produsele licentiate sau elementul/elementele in cauza, dupa caz, cu un substitut ce ofera performanta si functionalitate similare din punct de vedere material si substantial;

7.4.3. modifica sau inlocui produsele licentiate (sau elementele in cauza) dupa caz, in asa fel incat acestea sa nu se mai afle intr-o astfel de situatie, fara a le afecta performanta sau functionalitatea.

7.5. Furnizorul are obligatia de a raspunde fata de terti pentru prejudiciile cauzate prin incalcarea dreptului lor de proprietate intelectuala privind Aplicatia, dar si de a sprijini, proteja si despagubi Beneficiarul impotriva reclamatiilor si actiunilor in justitie ce ar rezulta din incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala de catre Furnizor, din culpa acestuia, dovedita ca atare, in legatura cu serviciile prestate.

7.6. Furnizorul nu va raspunde in fata Beneficiarului sau a altor persoane pentru eventualele plangeri, atunci cand incalcarea respectiva a fost cauzata partial sau in totalitate de:

7.6.1. orice adaugare, modificare sau alterare efectuata asupra produselor licentiate sau a documentatiei de produs de catre Beneficiar sau orice alta entitate asociata a acestuia;

7.6.2. utilizarea produselor licentiate sau a documentatiei de produs in alte scopuri de catre Beneficiar sau orice alta entitate asociata a acestuia;

7.6.3. utilizarea de catre Beneficiar sau orice alt utilizator autorizat de catre Beneficiar a produselor licentiate fara respectarea termenilor acestui Acord, sau orice utilizare de catre Beneficiar sau orice alt utilizator autorizat de catre Beneficiar a oricarui produs licentiat ce nu se afla in concordanta cu documentatia de produs, sau alte indicatii, documentatii, instructiuni sau specificatii pentru respectivele produse ce au fost furnizate de Furnizor catre Beneficiar;

7.6.4. orice fel de utilizare a produselor licentiate de catre Beneficiar sau alti utilizatori autorizati de catre Beneficiar dupa primirea unei instiintari din partea Furnizorului catre Beneficiar privind incetarea utilizarii acestuia in urma unei plangeri de incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala.

7.7. Beneficiarul se angajeaza sa informeze Furnizorul in scris, cat mai rapid, de orice plangere de incalcare a drepturilor impotriva sa, si sa asiste Furnizorul in eventualele dispute cu tertii. Beneficiarul nu va demara nici un fel de actiune cu privire la plangerile de incalcare a respectivelor drepturi fara a primi aprobarea prealabila din partea Furnizorului. Furnizorul este indreptatit, atat cat permite legea, sa rezolve, pe cheltuiala proprie, orice litigiu rezultat dintr-o plangere, solicitare sau actiune si toate negocierile pentru solutionarea acestuia iar Beneficiarul este de acord sa cedeze catre Furnizor controlul exclusiv al acestor litigii sau negocieri in vederea solutionarii.

7.8. Aplicația Auto360 și Serviciile Auto360 sunt puse la dispoziție in forma actuala, fără nicio garanție, condiție sau reprezentare cu privire la funcționalitatea sau disponibilitatea acestora. Beneficiarul intelege că nu garantăm că funcțiile aplicației auto360 vor funcționa cu orice hardware sau software specific sau că furnizarea Serviciilor auto360 va fi neîntreruptă sau complet fără erori și avand in vedere că este de natura unui serviciu la distanță, pot exista perioade în care serviciile sunt întrerupte, lente sau indisponibile din cauza unei erori sau a unei defecțiuni pe internet sau în serviciul cloud și respingem orice răspundere în ceea ce privește aceste întreruperi sau indisponibilitatea serviciului.

7.9. Aceste excluderi se aplică în măsura maximă permisă de lege, dar admitem ca in cazul în care nu reușim să îndeplinim oricare dintre garanțiile noastre limitate, sunteți responsabil pentru a ne informa prompt despre eroare și vom repara sau înlocui gratuit aplicația afectată sau vom returna, la opțiunea noastră, prețul plătit pentru serviciile care sunt afectate.

7.10. Cu excepția celor prevăzute în prezentul acord, nu oferim alte garanții sau condiții exprese sau implicite.

 1. Raspundere si limitari

8.1. Partile sunt de acord ca:

8.1.1. Ambele parti vor raspunde pentru rea intentie si neglijenta grava in concordanta cu dispozitiile legale;

8.1.2. Pentru toate plangerile ce apar ca urmare a acestui Contract, raspunderea si obligatiile fata de cealalta Parte cu privire la orice cost, cheltuiala, paguba, pierdere, lezare sau raspundere de orice natura, indiferent de forma sau tip (inclusiv incalcarea contractului, prejudiciu, neglijenta) vor fi limitate la pagubele directe si nu pot depasi valoarea prezentului Contract, cu exceptia situatiilor descrise la articolele 6.9, 8.8 si la capitolul 10.

8.2. Fiecare Parte este de acord ca este singura persoana imputernicita sa aplice acest Contract sau sa revendice daune, sau alte despagubiri de la cealalta Parte. Fara a contrazice prezentul Acord, fiecare Parte consimte sa nu acorde niciunei alte persoane dreptul de a revendica de la cealalta Parte pagube sau alte pierderi suferite de aceasta chiar daca persoana respectiva este un beneficiar al oricarui drept sau licenta acordata prin intermediul acestui Acord.

8.3. Beneficiarului ii revine in exclusivitate responsabilitatea cu privire la utilizarea Aplicatiei si Continutul Beneficiarului, precum si cu privire la respectarea prevederilor prezentei Licente de catre Utilizatorii desemnati.

8.4. Continutul Beneficiarului:

 1. Proprietatea: Beneficiarul detine toate drepturile, titlurile de proprietate si interesele referitoare la Continutul Beneficiarului. Prin prezentul Contract, Beneficiarul acorda Furnizorului dreptul neexclusiv, netransferabil si cu titlu gratuit de a stoca, executa si reproduce Continutul Beneficiarului, cu exceptia datelor cu caracter personal, care sunt doar stocate de Furnizor, fiind colectate si prelucrate exclusiv de Beneficiar.

 2. Prelucrarea Continutului Beneficiarului la incetarea Licentei: la incetarea acestei Licente, dreptul Beneficiarului de a accesa sau utiliza prin intermediul Aplicatiei Continutul Beneficiarului va inceta. Avand in vedere ca Beneficiarul are acces permanent la datele stocate pe durata Licentei, la incetarea acesteia Beneficiarul se va asigura de transferul si salvarea tuturor datelor in sisteme proprii, iar Furnizorul se obliga sa acorde suportul la transfer si sa stearga aceste date. Ulterior incetarii Licentei, Furnizorul nu va mai avea nicio obligatie de a stoca sau returna Continutul Beneficiarului.

8.5. Activitatile avand ca scop crearea de disfunctionalitati sau complicarea utilizarii Aplicatiei Furnizorului sunt interzise. Beneficiarului nu ii este permis sa restrictioneze, suprascrie sau sa modifice continutul Aplicatiei pusa la dispozitie de catre Furnizor, sau sa interfereze si sa perturbe in orice fel Serviciile acestuia.

8.6. Beneficiarul nu va putea, fara acordul scris al Furnizorului, sa preia informatii din Aplicatia auto360, decat cu respectarea conditiilor din prezentul Contract si numai in ceea ce priveste continutul propriei evaluari.

8.7. Beneficiarul nu are dreptul de a interveni in nici un fel asupra codului sursa al Aplicatiei auto360, nu are dreptul de a face cracking, hacking, etc. Incalcarea acestei obligatii va fi considerata incalcarea grava a unei obligatii esentiale si va atragere raspunderea Beneficiarului, daunele interese fiind direct proportionale cu pagubele directe produse Furnizorului.

8.8. In situatia in care exista suficiente indicii ca Beneficiarul a incalcat dispozitii legale, dispozitiile prezentului Contract, drepturile unor terte parti, drepturile Furnizorului (in special cele legate de plata), Furnizorul va putea la libera sa apreciere sa:

 1. limiteze sau sa restrictioneze utilizarea Aplicatiei;

 2. impuna blocarea temporara a utilizarii Aplicatiei;

 3. impuna blocarea definitiva a utilizarii Aplicatiei.

8.9. Beneficiarul a inteles si este de acord ca a incheiat prezentul contract pentru utilizarea Aplicatiei auto360 numai in scopuri comerciale.

8.10. Beneficiarul a inteles si este de acord ca nu are voie să separe și să utilizeze componentele aplicației auto360 sau ale serviciilor auto360 pe două sau mai multe calculatoare sau dispozitive portabile, decât dacă Furnizorul a acordat în mod specific această permisiune.

8.11. Beneficiarul a inteles si este de accord că este singurul responsabil pentru protejarea confidențialității tuturor elementelor de autentificare pentru a accesa oricare dintre Serviciile auto360 puse la dispozitie de Furnizor. Beneficiarul recunoaște că este responsabil pentru toată activitatea desfășurată în cadrul conturilor dvs. de servicii auto360, inclusiv a utilizatorilor și a relațiilor cu terți. Beneficiarul recunoaște că este responsabil pentru păstrarea confidențialității conturilor și parolelor detinute și este de acord să informeze Furnizorul cu privire la orice utilizare necorespunzătoare a conturilor sau orice alte incidente de securitate apărute.

8.12. Beneficiarul a inteles si este de accord ca că Furnizorul nu va fi răspunzător pentru niciuna dintre următoarele pierderi care pot apărea din cauza vreunei încălcări a condițiilor prezentului acord sau (în măsura în care nu au fost excluse nicio garanție, condiție sau alte condiții implicite sau orice obligații de orice fel ne-au fost impuse prin aplicarea legii:

8.12.1. orice pierdere a profiturilor anticipate ale afacerilor viitoare;

8.12.2. daune aduse reputației;

8.12.3. daune, cheltuieli sau cheltuieli plătite către orice terț;

8.12.4. pierderea oricărui contract; și / sau

8.12.5. orice altă pierdere directă sau indirectă sau de orice fel inregistrata de Beneficiar.

8.13. Cu excepția celor prevăzute în prezentul acord și sub rezerva dispozițiilor de mai sus, răspunderea Furnizorului față de Beneficiar cu privire la toate prejudiciile, pierderile, daunele, costurile, cheltuielile și alte chestiuni care decurg din prezentul acord se limitează la costul rezonabil al remedierii oricărui defect sau eroare în Serviciile auto360 sau chestiuni care constituie o astfel de încălcare și răspunderea Furnizorului nu va depăși valoarea taxei de licenta lunare.

8.14. Avand in vedere ca Beneficiarul este proprietarul sau are dreptul (licența) de a utiliza imaginile, siglele și textul folosite pentru a face publicitate Bunurilor/Autovehiculelor, prin încărcarea acestei proprietăți intelectuale pe site-ul Furnizorului, Beneficiarul acorda Furnizorului o licență pentru a procesa/publica aceste date in numele primului;

8.15. Pentru valorile, datele, informatiile livrate prin interogarea pe baza VIN (serie sasiu), Furnizorul garantează că (i) datele au fost compilate de partenerii sai folosind abilități și diligență rezonabile în conformitate cu bunele practice din industrie, iar Beneficiarul recunoaște că pentru livrarea oricaror date/informații, Furnizorul a folosit si va folosi abilități și diligență rezonabile si că Furnizorul nu garantează acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea niciunor valori sau date specifice, pe care Clientul le va trata doar ca indicații orientative, (ii) pe durata Contractului de Licență, va depune eforturi rezonabile pentru a corecta orice erori notificate privind Produsele, în mod prompt, unde este cazul prin includerea unei corecții în următoarea lansare sau actualizare programată a produselor si serviciilor Furnizorului.

 1. Confidentialitate

9.1. „Informatii Confidentiale” inseamna oricare si toate informatiile de orice natura si in orice forma s-ar gasi – orale, scrise, vizuale si/sau in format electronic, – care nu sunt in general disponibile publicului si care fie sunt confidentiale prin natura lor, fie ar trebui sa fie considerate in mod rezonabil ca fiind confidentiale, care privesc Partile, sunt folosite sau detinute de catre acestea si includ, fara a se limita la Informatii privind Aplicatia, in orice forma de exprimare a acesteia, detalii privind implementarea acesteia, informatii privind website-ul si interfata acestuia, materialul de conceptie pregatitor si manualele, daca este cazul, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice si principiile care stau la baza oricarui element al Aplicatiei/al website-ului, algoritmii si limbajele de programare utilizate in dezvoltarea Aplicatiei/implementarea website-ului, idei si modele de afaceri, date tehnice si financiare referitoare la activitatea Partilor, informatii cu privire la relatii de colaborare, produse, servicii, procese, planuri, proiecte, descoperiri, concepte, tehnici, specificatii, planse, schite, diagrame, planuri strategice, know-how, secrete comerciale, liste de (potentiali) investitori, clienti, consultanti, situatia financiara, activitati si strategii de marketing, orice informatii privind activitatile (curente sau de perspectiva) ale Partilor, precum si orice alte informatii puse la dispozitia unei Parti de catre cealalta Parte, in scris sau oral, inclusiv discutiile purtate cu privire la prezentul Contract si intregul continut al acestuia.

9.2. Prin prezentul Contract, incepand cu data incheierii sale si pentru o durata nelimitata in timp, Fiecare Parte se obliga fata de cealalta Parte, atat in nume propriu, cat si pentru oricare dintre Reprezentantii sai, (i) sa pastreze caracterul strict secret al Informatiilor Confidentiale ce i-au fost furnizate, direct sau indirect, de catre cealalta Parte, (ii) fara acordul scris prealabil al celeilalte Parti, sa nu le dezvaluie, in tot sau in parte, catre un tert (cu exceptia Reprezentantilor sai) si (iii) sa se abtina de la utilizarea Informatiilor Confidentiale in orice alt scop decat pentru cel prevazut in prezentul contract.

9.3. Fiecare Parte va pastra dreptul de proprietate asupra tuturor Informatiilor Confidentiale, inclusiv asupra materialelor si datelor pe care le-a furnizat celeilalte Parti, care au rezultat sau care au fost redactate ca urmare a accesului la aceste Informatii Confidentiale sau orice alte materiale in legatura cu acestea.

9.4. Partile accepta si fiecare Parte se obliga fata de cealalta Parte, ca toate Informatiile Confidentiale ce i-au fost furnizate, direct sau indirect, de catre cealalta Parte:

(i) vor fi folosite de catre Parti si de Reprezentantii acestora exclusiv in legatura cu scopul pentru care au fost divulgate de cealalta Parte, respectiv prestarea serviciilor conform prezentului Contract;

(ii) vor fi utilizate si stocate intr-o maniera care exclude riscul accesului neautorizat, al pierderii si/sau al furtului. Daca vreuna dintre Parti sau Reprezentantii sai constata ca Informatiile Confidentiale au fost, in mod neautorizat, deconspirate, pierdute sau folosite in alte scopuri decat cele stabilite ori daca un tert solicita acestuia dezvaluirea unor Informatii Confidentiale, indiferent daca este sau nu autorizat sa primeasca astfel de informatii, acesta va instiinta prompt cealalta Parte, oferind toate informatiile relevante.

9.5. Partile au dreptul sa divulge Informatiile Confidentiale Reprezentantilor sai, cu conditia ca acestia, indiferent de calitatea lor, sa fie informati in mod expres cu privire la natura confidentiala a informatiilor, scopul in care acestea pot fi utilizate si cu privire la obligatiile ce incumba fiecarei Parti in temeiul acestui Contract. Fiecare Parte va proceda in asa fel incat Reprezentantii sa fie tinuti de obligatiile asumate de catre acesta prin prezentul Contract. Fiecare Parte va fi raspunzatoare fata de cealalta Parte pentru orice incalcare a confidentialitatii conform celor definite in cadrul Contractului, inclusiv de catre Reprezentantii sai.

9.6. Fiecare Parte se obliga fata de cealalta Parte sa asigure cel putin acelasi standard de protectie a Informatiilor Confidentiale din acest contract, ca in cazul propriilor informatii confidentiale, luand cele mai bune masuri pentru pastrarea confidentialitatii lor.

9.7. Obligatiile prevazute de prezentul articol nu se aplica Informatiilor Confidentiale in privinta carora Partile demonstreaza ca:

 1. au devenit publice in alt mod decat ca rezultat al unei dezvaluiri neautorizate facute de catre Beneficiar sau Reprezentantii sai;

 2. sunt dezvoltate independent de catre o Parte fara utilizarea de Informatii Confidentiale ce apartin celeilalte Parti;

 3. au fost legal in posesia Partii inaintea divulgarii (cu conditia ca acest aspect sa rezulte din evidentele/arhiva respectivei Parti);

 4. dezvaluirea a fost dispusa in baza legii sau a actelor oricarei autoritati sau instante competente, dar numai in scopul unei asemenea divulgari si in masura ceruta de un asemenea act sau lege. De asemenea, in acest caz, Partea in cauza va notifica anticipat cealalta Parte cu privire la solicitarile de dezvaluire a respectivelor Informatii Confidentiale.

 1. Responsabilitati privind prelucrarea datelor caracter personal

10.1 Partile convin ca in temeiul prezentului Contract, Furnizorul are, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la angajatii, reprezentantii, contractantii, clientii Beneficiarului, precum si la alte persoane (denumite in continuare ”Persoane vizate”) in legatura cu utilizarea Aplicatiei ce face obiectul prezentului Contract, obligatiile prevazute in Anexele 3 si respectiv 4, ale prezentului contract.

10.2. Furnizorului ii revin obligatii exclusiv cu privire la stocarea datelor cu caracter personal prelucrate si comunicate de Beneficiar prin intermediul Aplicației, respectiv obligatia de a asigura masuri de securitate adecvate astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate de Beneficiar.

10.3. Beneficiarul este de acord ca Furnizorul poate stoca datele cu caracter personal comunicate de Beneficiar, in scopul prestarii Serviciilor ce face obiectul prezentului Contract, scop in care Furnizorul este imputernicit de Beneficiar (in calitate de Operator) sa stocheze datele personale comunicate de acesta din urma. Cand Beneficiarul pune la dispozitia Furnizorului date personale referitoare la orice persoane, Beneficiarul confirma ca are autoritatea de a prelucra astfel de date personale, de a le transfera si de a autoriza Furnizorul sa stocheze si sa transfere astfel de date in conformitate cu prezentul Contract si prevederile legale.

10.4. Pentru stocarea datelor cu caracter personal comunicate de Beneficiar, Beneficiarul va respecta toate obligatiile legale privitoare la colectarea si prelucrarea datelor cu carcater personal, inclusiv obtinerea consimtamantului expres al persoanelor astfel vizate, consimtamant care este necesar pentru a asigura prestarea serviciilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

10.5. Furnizorul se obliga sa protejeze datele personale primite si stocate pe parcursul furnizarii Serviciilor in mod adecvat si folosind mijloacele tehnice si organizatorice corespunzatoare, de securitate si backup, astfel incat sa asigure protectia adecvata a acestor date in conformitate cu legislatia aplicabila, mai ales protectia impotriva pierderii, distrugerii, furtului, alterarii sau prelucrarii accidentale sau ilegale.

10.6. Furnizorul garanteaza ca datele comunicate si stocate vor avea back-up zilnic. Beneficiarul intelege si accepta faptul ca asigurarea datelor prin back-up se face la un interval de 24h ore, motiv pentru care va exista un risc de pierdere a datelor prelucrate limitat la datele introduse in ultimele 24 h.

10.7. In ceea ce priveste datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar Furnizorului in legatura cu Serviciile ce fac obiectul prezentului Contract, Beneficiarul confirma ca stocarea acestor date in conformitate cu clauzele prezentului Contract nu va cauza incalcarea vreunei reglementari legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal de catre Furnizor.

 1. Drepturile si obligatiile Partilor

11.1. Drepturile si obligatiile Furnizorului:

11.1.1. Furnizorul are dreptul sa incaseze valoarea serviciilor prestate conform art. 4;

11.1.2. Furnizorul are obligatia sa presteze serviciile agreate, la termenele si in modalitatile stabilite prin prezentul Contract, precum si a Serviciilor suplimentare agreate;

11.1.3. Furnizorul are obligatia de a respecta confidentialitate datelor comunicate de Beneficiar;

11.1.4. Furnizorul are obligatia de a comunica Beneficiarului conditiile minime de utilizare a Produsului Licentiat;

11.1.5. Furnizorul se obliga pe durata valabilitatii prezentului Contract, sa faca toate demersurile pentru a asigura securitatea datelor stocate de Beneficiar, ca urmare a utilizarii Aplicatiei, respectiv ca nu pot fi accesate decat de reprezentantii Beneficiarului.

11.2 Drepturile si obligatiile Beneficiarului

11.2.1. Beneficiarul are dreptul sa primeasca acces la utilizarea Aplicatiei auto360 la termenele si in conditiile stabilite prin prezentul Contract, in schimbul achitarii taxei de licenta;

11.2.2. Beneficiarul are dreptul sa faca observatii asupra neconcordantelor si a defectelor ce apar pe toata durata contractului;

11.2.3. Beneficiarul are dreptul la respectarea perioadei contractuale;

11.2.4. Beneficiarul are obligatia sa achite la termen, in cuantumul si in modalitatile stabilite taxa de licenta cuvenita Furnizorului si orice alte servicii agreate prin prezntul contract;

11.2.5. Beneficiarul are obligatia sa plateasca penalitati de intarziere in cazul intarzierii nejustificate de a achita contravaloarea serviciilor prestate la termenele stabilite in Contract;

11.2.6. Beneficiarul isi asuma in totalitate responsabilitatea pentru continutul, legalitatea si veridicitatea informatiilor introduse in Aplicatia auto360 folosind codul de activare și parolele furnizate si se obliga sa nu includa in Continutul Beneficiar materiale necorespunzătoare, ilegale, obscene, defăimătoare, jignitoare sau ilegale si nici vreun virus sau cod dăunător;

11.2.7. Beneficiarul se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor conform art. 9 din prezentul Contract, in caz contrar fiind raspunzator pentru daunele suferite de catre Furnizor;

11.2.8. Pentru utilizarea tuturor functionalitatilor Aplicatiei auto360, respectiv publicarea, actualizarea si retragerea anunturilor din site-urile de vanzari cu care este conectata Aplicatia auto360, Beneficiarul este singurul responsabil sa detina cont activ in aceste site-uri si sa obtina datele de logare conform solicitarii Furnizorului si sa le puna la dispozitia acestuia;

11.2.9. Beneficiarul este singurul responsabil pentru menținerea unei conexiuni de internet pentru a accesa și utiliza serviciile auto360;

11.2.10. Beneficiarul este singurul responsabil pentru precizia si detaliile descrierii Bunurilor/Autovehiculelor încărcate in Aplicatia auto360 si publicate pe site-urile de vanzari.

 

 1. Modificarea contractului

12.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Contract (inclusiv anexele si Lista de preturi), situatie in care va notifica Beneficiarul prin email (pe cale electronica). Beneficiarul poate accesa oricand contractul actualizat la adresa https://www.auto360.ro/termeni.

12.2. Modificarile intra in vigoare la data indicată de Furnizor in notificare, dar nu mai devreme de 30 de zile calendaristice de la notificarea modificărilor, cu excepția situatiilor în care legea aplicabila prevede diferit.

12.3. Beneficiarul are dreptul de a nu accepta conținutul modificărilor realizate si comunicate de Furnizor, iar in aceste situatii Beneficiarul isi pastrează dreptul de a rezilia contractul doar in termenul stabilit pana la intrarea in vigoare a modificarilor si de a solicita inchiderea contului înregistrat in aplicatia auto360.

12.4. Furnizorul poate transfera drepturile și obligațiile stabilite în baza acestei acestui contract către o altă entitate cu conditia sa nu afecteze drepturile Beneficiarului sau obligațiile Furnizorului agreate în baza acestui Contract.

 

 1. Incetarea contractului

13.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept si fara a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele conditii:

13.1.1. prin expirarea Duratei, daca Partile nu-si manifesta intentia de a prelungi perioada contractuala, conform prezentului Contract;

13.1.2. prin acordul Partilor;

13.1.3. in cazul in care fata de una dintre Parti s-a declansat procedura insolventei sau se afla in incapacitate de plata, printr-o notificare prealabila transmisa cu un 5 zile inainte de data incetarii;

13.1.4. in cazul in care Beneficiarul isi inceteaza activitatea, cu conditia notificarii prealabile cu cel putin 30 de zile inainte de incetarea efectiva a activitatii si achitarea sumelor proportionale cu perioada contractuala scursa;

13.1.5. prin reziliere, de catre oricare dintre Parti, in caz de incalcare grava si repetata a obligatiilor esentiale ale Contractului. Prin „obligatii esentiale” se intelege obligatia de a presta toate serviciile agreeate de Parti, la termenele si in modalitatile prevazute in prezentul Contract, obligatia de confidentialitate si obligatiile privind drepturile de proprietate intelectuala, dar si obligatia de a achita Taxele de licentiere si contravaloarea serviciilor prestate la termenele, in cuantumul si in modalitatile prevazute la art. 4, precum si in cazurile prevazute expres in contract;

13.1.6. prin reziliere de catre Benenficiar in situatia in care nu este de acord cu modificarile contractului realizate si comunicate de Furnizor conform art. 12.

13.1.7. prin denuntare unilaterala, de catre una dintre Parti, cu conditia notificarii prealabile cu cel putin 30 de zile inainte de incetare.

13.2. Incetarea Contractului nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin. Astfel, in caz de incetare a Contractului din culpa Beneficiarului, Beneficiarul trebuie sa plateasca Furnizorului pentru serviciile prestate pana la acea data. In caz de incetare a Contractului din vina Furnizorului, Furnizorul trebuie sa returneze sumele incasate pentru partea de servicii ce nu au fost efectiv prestate prin Contract.

 1. Raspundere contractuala. Penalitati si Daune

14.1. Pentru nerespectarea totala sau partiala ori pentru executarea defectuoasa a vreuneia dintre obligatiile asumate prin Contract, Partea in culpa va fi obligata sa remedieze obligatiile incalcate.

14.2. In cazul in care Beneficiarul nu efectueaza plata taxei de licenta pana la termenele stabilite conform Contractului, acesta este de drept in intarziere, fara a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati, si datoreaza penalitati de intarziere conform art. 4. Prezentul articol este pe deplin aplicabil si in situatia in care Furnizorul nu respecta termenele prevazute in contract si in anexele la contract.

 1. Forta majora

15.1. Oricare dintre parti va fi exonerata de obligatiile care ii revin conform acestui Acord daca si atat cat indeplinirea obligatiilor care ii revin conform prezentului Acord este impiedicata (direct sau indirect) din cauza oricarei defectiuni sau degradari ale unei retele de telecomunicatii sau sistem apartinand unei terte parti, a retelei Internet sau a unei parti a acestei retele, a unor greve, blocari, conflict de munca, actiuni guvernamentale, revolte, conflict armat, accident, epidemii, fenomen meteorologic extrem sau catastrofa naturala, indis-ponibilitatii unor materii prime sau a mijloacelor de transport utilizate in mod normal, hazard natural sau a oricarei alte cauze care nu poate fi controlata de partea a carei actiune este impiedicata.

15.2. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte in scris cealalta Parte in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care a luat cunostinta de aparitia respectivului caz de forta majora si sa-i comunice in scris actele doveditoare, certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la aparitie. De asemenea, Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte Parti incetarea cazului de forta majora, in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la incetare.

15.3. Daca Partea nu procedeaza la anuntarea, in conditiile si in termenele prevazute de prezentul articol, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, Partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

15.4. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 3 (luni) luni, fiecare Parte poate renunta la executarea pe viitor a contractului. In acest caz, niciuna dintre Parti nu are dreptul de a solicita despagubiri celeilalte Parti, dar ambele Parti au datoria de a-si onora toate obligatiile asumate pana la aceasta data.

 1. Litigii

16.1. Prezentul contract va fi guvernat, interpretat si executat in conformitate cu legislatia romana.

16.2. Partile convin sa depuna eforturi pentru solutionarea pe cale amiabila a oricarui litigiu decurgand din prezentul Contract sau avand legatura cu acesta.

16.3. Daca acest lucru nu este posibil, eventualele litigii vor fi deduse spre solutionare instantelor judecatoresti competente potrivit legii. Partile convin ca instantele teritorial competente care sa solutioneze litigiile dintre ele sa fie instantele judecatoresti de la sediul Furnizorului.

 1. Alte clauze

17.1. In cazul in care una dintre prevederile prezentului Contract este declarata nula si/sau inaplicabila, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze contractuale.

17.2. Orice notificari obligatorii sau posibile potrivit Contractului se vor efectua in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax, e-mail sau orice alt mijloc ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acestuia, la adresele partilor indicate la inceputul Contractului. Orice eventuala modificare a datelor Partilor va trebui comunicata conform prevederilor prezentului articol. Comunicarile/notificarile verbale nu vor fi luate in considerare de niciuna dintre Parti daca nu sunt confirmate prin vreuna din modalitatile prevazute de prezentul articol.

17.3. In scopul imbunatatirii serviciilor furnizate, Beneficiarul isi exprima acordul expres sa primeasca de la Furnizor informari comerciale si de marketing, newsletter, etc.

17.4. Beneficiarul este de acord ca Furnizorul sau Licentiatorul sa indice numele Beneficiarului (denumirea comerciala si emblema, logo sau orice reprezentare grafica) in prezentarile sale interne sau materiale cu scop de promovare care terti, in studii de caz, etc., prin utilizarea de continut text, fotografii, continut audio sau video, atat pe durata derularii prezentului Contract, cat si dupa incetarea Contractului, pentru orice motiv.

17.5. Beneficiarul poate transfera catre o alta entitate drepturile sau obligațiile agreate în baza acestui Contract doar cu acordul scris al Furnizorului. Lipsa acordului scris se considera refuz de a consimti la novarea sau cesiunea, totala sau partiala, a drepturilor si obligatiilor contractuale.

17.6. Partile recunosc ca prezentul Contract (impreuna cu anexele sale) constituie unicul inscris care face dovada drepturilor si obligatiilor asumate de ambele parti. Orice alte intelegeri sau conventii scrise ori verbale, anterioare sau ulterioare prezentului Contract, nu au nicio valoare legala daca nu au fost preluate in cuprinsul acestui Contract sau intr-un act aditional la acesta.

 

II – ANEXA 1

Fisa de licenta

Art.1. Furnizorul pune la dispozitia Beneficiarului spre utilizare Aplicatia auto360 avand urmatoarele caracteristici si functionalitati principale:

 • Aplicatia este web-based si nu necesita instalarea locala;

 • Aplicatia poate fi accesata atat prin intermediul unui computer / laptop, cat si de pe dispozitive mobile (tableta, telefon mobil), cu conditia existentei unei conexiuni la internet si a unui sistem informatic compatibil cu cerintele Aplicatiei;

 • Aplicatia are urmatoarele functionalitati:

  • generarea manuala de anunturi de vanzare auto

  • generarea automata de anunturi de vanzare auto pe baza interogarii seriei de sasiu/VIN

  • automatizarea procesului de postare, actualizare si retragere anunturi pe si din site-urile specializate de anunturi de vanzare auto cu care Aplicatia este conectata prin intermediul API:

 • export date in format excel;

 • duplicarea/copierea unui anunt in cazul auto cu specificatii similare

 • generare document tip Oferta Parbriz

 • generare document tip Oferta Client

 • cautare dupa diversi parametri.

  • arhivarea anunturilor si posibilitatea de cautare in istoric dupa diversi parametri;

  • evidenta activitate pentru fiecare cont de utilizator.Art.2. Cerinte de sistem

 

 

 

Cerinte minime

Recomandat

Echipamente

Desktop/ Laptop

Procesor

Intel Pentium (gen 3)

Intel Core i5 (gen 7)

Memorie RAM

4GB

8GB

Rezolutie ecran

1366x768 px

1920x1080 px

Tableta

Procesor

Exynos 5 / Snapdragon 400 / Apple A7

Exynos Seria 9 / Snapdragon 810 / Apple A10X

Memorie RAM

2GB

4GB

Rezolutie ecran

1024x768 px

1920x1080 px

Rezolutie camera foto

5 MP

16 MP

Sistem de operare - versiune

Windows

Windows 7

Windows 10

Android

Android 5.x

Android 7.x

iOS

iOS 8

iOS 11

Browser

 

 

 

Google Chrome

 

47.x.xxxx

64.x.xxxx

Microsoft Edge

 

38.xxxxx

41.xxxxx

Internet Explorer

 

10.x.xx

11.x.xx

Safari

 

9

11

Pachet software necesar

Program vizualizare imagini, Adobe Acrobat Reader (sau program similar pentru vizualizare fisiere pdf), Microsoft Excel (sau program asemanator pentru vizualizare fisiere .xls)

Suita Microsoft Office 2016, Adobe Acrobat Reader, program vizualizare imagini.

Conexiune internet

Viteza

100 Mbps

500 MbpsArt. 3. Detalii functionalitati:

Aplicatia permite alocarea a 2 tipuri de utilizatori: Utilizator Administrator cont si Utilizator Operator cu drept de scriere si citire.

 

 1. Utilizator Administrator cont are acces la urmatoarele functionalitati:

  • Generare, editare, actualizare anunturi

  • Vizualizare + Editare Lista anunturi active

  • Vizualizare + Editare Lista anunturi inactive (arhiva)

  • Postare, actualizare si retragere anunturi pe site-urile: Autovit, Carzz si site dealer

  • Export date anunt in format excel

  • Cautare anunturi in liste dupa urmatorii parametrii: VIN , Marca, Model, An fabricatie, Kilometraj, Pret, Vanzator

  • Administrare:

   • Cont Beneficiar - Vizualizare date Cont Beneficiar + Modificare parola

   • Cont Utilizator Administrator - Vizualizare date cont + Modificare parola

   • Cont Utilizator Operator - Adaugare + Modificare conturi utilizatori

 1. Utilizatorul Operator cu drept de scriere si citire are acces la urmatoarele functionalitati:

  • Generare, editare, actualizare anunturi

  • Vizualizare + Editare Lista anunturi active

  • Vizualizare + Editare Lista anunturi inactive (arhiva)

  • Postare, actualizare si retragere anunturi pe site-urile: Autovit, Carzz si site dealer

  • Export date anunt in format excel

  • Cautare anunturi in liste dupa urmatorii parametrii: VIN , Marca, Model, An fabricatie, Kilometraj, Pret, Vanzator

  • Administrare:

   • Cont Utilizator Operator - Modificare parola

 

III - ANEXA 2

Servicii & Preturi auto360

 

Functionalitati si Preturi pachete abonament servicii

 

START-UP

Digital

Dealer

SMART

Digital

Dealer

PREMIUM

Digital

Dealer

MASTER

Digital

Dealer

- Numar anunturi incluse / luna

15

25

50

50

- Cont Utilizator – Administrator

1 cont

1 cont

1 cont

1 cont

- Cont Utilizator – Operator

1 cont

1 cont

2 conturi

2 conturi

 

Functionalitati aplicatie

 

 

 

 

 

- Generare integrata anunt

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

- Duplicare anunt

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

- Generare Oferta cod QR Parbriz

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

- Generare Oferta Client

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

- Postare anunt Facebook

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

- Postare anunt AUTOVIT & olx

-

Inclus

Inclus

Inclus

- Postare anunt Carzz & lajumate

-

Inclus

Inclus

Inclus

- Access API Postare anunturi site dealer

-

Inclus

Inclus

Inclus

- Export date format Excel

-

Inclus

Inclus

Inclus

- Access la Modul interogare VIN

-

-

inclus

inclus

- Dezvoltare Site personalizat Dealer *

-

-

-

Inclus

- Integrare API Site personalizat Dealer

-

-

-

Inclus

- Servicii suport online

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

- Servicii suport telefonic

-

-

Inclus

Inclus

 

Pret abonament / luna cu plata lunara

 

 

29.99

 

 

49.99

 

 

99.99

 

199.99

 

Pret abonament / luna cu plata trimestriala

 

 

24.99

 

 

39.99

 

 

74.99

 

 

149.99

 

 

Pret abonament / luna cu plata semestriala

 

 

19.99

 

 

29.99

 

 

49.99

 

99.99

 

 

 

 

 

 

Servicii suplimentare

 

 

 

 

 

 

Pachet 10 anunturi suplimentare / luna

19.00

19.00

19.00

19.00

Pachet 25 anunturi suplimentare / luna

N/A

40.00

40.00

40.00

Pachet 50 anunturi suplimentare / luna

N/A

N/A

60.00

60.00

Pachet 50 interogari VIN (serie sasiu)

N/A

N/A

350.00

350.00

Cont operator suplimentar

25.00

25.00

25.00

25.00

 

MENTIUNI

- Preturile de mai sus sunt exprimate in EUR si nu includ TVA

- Plata se face in RON la cursul BNR din data emiterii facturii

- Costurile abonamentelor la platformele pe care se fac postarile (AUTOVIT, olx, Carzz, samd) sunt suportate de dealer in relatie directa cu platforma respectiva, separat de costul abonamentului auto360.

- Costurile de dezvoltare aferente integrarii aplicatiei auto360 cu site-ul dealer prin API (pus la dispozitie in pachetele Smart si Premium) sunt suportate separat de Beneficiar si nu sunt incluse in pretul pachetelor/abonamentelor

- Serviciile suplimentare pot fi accesate doar de catre Beneficiarii care au un abonament valid.

 

IV - ANEXA 3

 

Politica de confidentialitate a datelor

 

Aceasta declaratie de confidentialitate se aplica firmei Digital Management Solutions S.R.L. (societate romaneasca cu sediul in Str. Uranus nr. 98, Bloc U8, Ap. 45, Sector 3, Bucuresti, Romania, identificata prin CUI RO6559959 si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23031/1994) - administratorul site-ului auto360.ro, in calitate de Furnizor, in relatia cu Beneficiarii, respectiv entitatile care solicita utilizarea Aplicatiei auto360.ro.

Furnizorul, prin Aplicatia auto360.ro, colecteaza si stocheaza date cu caracter personal pentru clientii care achizitioneaza licente in vederea utlilizarii functionalitatilor puse la dispozitie pe acest site. Site-ul care gazduieste Aplicatia auto360.ro este in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR) - Regulamentul Uniunii Europene 679/ 2016, aplicabil de la data de 25 mai 2018.

 

Art. 1. Definitii

Date personale” inseamnă orice informatii privind o persoană fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"). O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal” inseamna orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Partener„ inseamna orice entitate cu care Partile colaborează in vederea derularii atat a prezentului Acord, cat si a activitatii proprii.

 

Art. 2. Categorii de date personale

2.1. Datele colectate se refera la doua categorii principale si cuprind urmatoarele:

 • Pentru Persoane fizice in calitate de Beneficiari (care accepta conditiile prezentului contract) - nume, prenume, cod numeric personal, cont banca, adresa de facturare, adesa de email si numar de telefon.

 • Pentru Persoane fizice in calitate de reprezentanti/imputerniciti ai persoanelor juridice care accepta conditiile prezentului contract – numele, prenume, , adresele de email, numerele de telefon de serviciu ale acestora, calitatea detinuta in cadrul companiei pe care o reprezinta.

Persoanele vizate nu sunt obligate sa furnizeze aceste date, insa refuzul determina imposibilitatea intocmirii licentei.

 

Art. 3. Scopul colectarii datelor cu caracter personal

3.1. Colectarea datelor cu caracter personal in cadrul acestui contract are ca scop:

 • generarea facturilor pentru licentele achizitionate, activarea licentelor si informarea clientilor privind noi versiuni ale softurilor pentru care au achizitionat licente.

 • respectarea obligatiilor din termenii licentei (acordarea asistentei pentru aspecte referitoare la functionarea softurilor oferite de furnizor).

3.2. Aplicatia auto360.ro nu colecteaza categorii speciale de date cu caracter personal, adica "date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice." , nu foloseste cookie-uri si nu stocheaza local parole sau alte elemente de identificare.

3.3. Parola si utilizatorul necesare conectarii in contul de utilizator pot fi salvate de catre browserul de Internet (responsabilitatea si protectia acestor informatii apartine utilizatorului).

 

Art.4. Transferul de date personale catre terti

4.1. Partile nu vor transfera datele personale niciunei terte parti, cu exceptia cerintelor impuse de prevederi legale sau a situatiei in care Partile au convenit in scris transferul acestor date in scopul executarii Contractului.

4.2. Partile sunt de acord si garanteaza ca nu vor implica nici un Partener (subcontractor, furnizor sau orice membru afiliat grupului de companii din care face parte), in oricare dintre activitatile de prelucrare a datelor personale ale celeilalte Parti fara autorizarea prealabila specifica, nu generala, si scrisa din partea acesteia, emisa ca urmare a transmiterii unor informatii relevante si de detaliu cu privire la Subcontractor.

4.3. In cazul in care autorizarea mentionata mai sus este obtinuta, Partea care a solicitat acordul garanteaza ca acel contract sau act juridic pe care il incheie cu Subcontractorul autorizat de celalta Parte va contine cel putin acele obligatii ale sale in legatura cu protectia datelor asumate prin prezentul Contract, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract, in mod specific a obligatiilor a de a furniza garantii suficiente pentru implementarea masurilor tehnice si organizatorice adecvate. De asemenea, Partea in cauza se va asigura ca un astfel de contract sau act juridic incheiat cu un Subcontractor autorizat de cealalta Parte va inceta in mod automat la expirarea sau incetarea prezentului Contract.

4.4. Fiecare Parte este si va ramane intru totul raspunzatoare pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa de catre Subcontractor a obligatiilor de protectie a datelor personale.

4.5. Pentru orice clarificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv pentru exercitarea drepturilor specifice in relație cu datele personale pe care Beneficiarul le pune la dispozitie, așa cum acestea sunt indicate mai sus in acest document, se poate contacta in orele de program reprezentantul desemnat in acest sens.

 

Art.5. Prelucrarea datelor personale in vederea executarii Contractului

5.1. Fiecare Parte autorizeaza cealalta Parte sa prelucreze datele personale ale reprezentantilor Partilor desemnati de fiecare dintre acestea in scopul executarii Contractului, in limita obiectului Contractului si pe durata executarii acestuia.

5.2. Partile nu vor prelucra sau folosi datele personale pentru scopuri proprii sau in beneficiul propriu ci doar pentru executarea Contractului.

5.3. In prelucrarea datelor personale mentionate mai sus, Partile garanteaza aplicarea principiilor specificate in Regulamentul UE nr. 679/2016, a legislatiei aplicabile in domeniul protectiei datelor personale si implementarea de masuri tehnice si organizatorice adecvate astfel incat datele personale schimbate intre Parti in vederea executarii Contractului sa fie protejate si drepturile persoanelor vizate sa fie respectate.

5.4. Beneficiarul este de acord ca, in executarea Contractului, Prestatorul va putea procesa, stoca si pune la dispozitia clientilor sai, exclusiv in scopuri statistice, a unor date privitoare strict la autovehiculele din Aplicație, precum marcă, modele, pret, an de fabricatie, parcurs, dotari, etc. In aceasta categorie de date nu sunt incluse datele personale colectate de Beneficiar si stocate de Furnizor – nume si prenume proprietari vehicule, adresa, telefon, email, s.a.m.d. pentru care Prestatorul are doar dreptul stocare/arhivare si pe care nu le poate prelucra.

5.5. Fiecare Parte garanteaza ca a facut demersurile procedurale necesare pentru informarea, conform legislatiei aplicabile, a reprezentantilor proprii care executa Contractul cu privire la transferul datelor lor personale catre cealalta Parte, in special in ceea ce priveste scopul si conditiile transferului de date si drepturile care le revin.

5.6. Fiecare Parte garanteaza ca reprezentantii proprii care executa Contractul au incheiat angajamente ferme de confidentialitate si au obligatii statutare privind confidentialitatea datelor personale pe care le prelucreaza in vederea executarii Contractului.

5.7. Fiecare Parte garanteaza ca reprezentantii proprii care executa Contractul sunt informati, instruiti si organizati astfel incat sa fie asigurate garantii suficiente pentru protectia confidentialitatii si securitatii datelor personale.

5.8. Fiecare Parte garanteaza ca implementeaza masurile de protectie de ordin fizic, logistic, tehnic si organizationale necesare sa asigure protectia datelor personale, adaptate la riscurile activitatilor de prelucrare desfasurate, inclusiv, dar fara a se limita la, accesul neautorizat al tertilor la datelor personale prelucrate in vederea executarii Contractului.

5.9. Datele personale vor fi utilizate doar in scopul in care acestea au fost colectate, (facturare, intocmire licente de utilizare a programelor furnizate). Aceste date sunt stocate si ulterior expirarii perioadei de valabilitate a licentei pentru cazurile in care se doreste achizitia unei noi licente si pentru respectarea termenilor licentei (furnizarea codurilor de activare pentru o versiune a programului in care licenta era activa), pana la cererea scrisa sau telefonica a persoanei vizate.

Art. 6. Incidente de securitate

6.1. Fiecare Parte se obliga sa ia toate masurile necesare pentru a preintampina sau a face fata unui incident de securitate cu privire la datele personale ale celeilalte Parti.

6.2. In cazul in care s-a produs un incident de securitate in legatura cu datele personale sau daca are motive sa considere ca un astfel de incident s-a produs, Partea in cauza va notifica in scris cealalta Parte intr-un termen de maxim 24 de ore de la momentul cand a luat la cunostinta despre aceasta.

6.3. Notificarea mentionata mai sus va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

(i) o descriere a naturii Incidentului de Securitate si pe cat posibil a impactului acestuia asupora Datelor Personale;

(ii) numele si datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor sau alt punct de contact de unde se pot obtine mai multe informatii in acest sens;

(iii) o descriere a riscului astfel ivit si a posibilelor consecinte ale incidentului de securitate;

(iv) o descriere a masurilor luate sau propuse spre a fi luate pentru a remedia problema incidentului de securitate, inclusiv, daca este potrivit, masurile pentru atenuarea efectelor sale negative.

6.4. Atunci cand situatia o impune sau nu este posibil, informatiile mentionate mai sus pot fi transmise in mai multe etape, fara intarzieri nejustificate, dar intr-un interval de maxim de 48 de ore de la momentul cand Partea in cauza a luat la cunostinta despre Incidentul de Securitate.

6.5. Partile sunt de acord si garanteaza ca vor colabora, astfel incat sa isi indeplineasca obligatiile de notificare a Autoritatii de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate in conformitate cu legislatia aplicabila.

 

Art. 7. Drepturile persoanelor vizate in ceea ce priveste datele cu caracter personal

7.1. Dreptul la informare – persoanele vizate pot solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

7.2. Dreptul la rectificare – persoanele vizate au dreptul de a solicita rectificarea datelor personale colectate prin intermediul site-ului. Solicitarea poate fi formulata in scris (email) sau telefonic si va fi fi efectuata de catre operatori in cel mult 30 de zile de la data formularii.

7.3. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, atat timp cat nu sunt incalcate conditiile din licenta de utilizare a softurilor oferite de furnizor. Daca persoanele vizate solicita stergerea datelor cu caracter personal pe durata de valabilitate a licentei, furnizorul isi rezerva dreptul de a nu respecta obligatiile din termenii licentei. Licentele active vor fi sterse impreuna cu datele personale si contravaloarea licentei va fi restituita (proportional cu durata de valabilitate ramasa).

7.4. Dreptul de opozitie – persoanele vizate se pot opune, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim. In aceasta situatie, furnizorul isi rezerva dreptul de a nu respecta conditiile licentei pentru softurilor utilizate.

7.5. Dreptul de a depune plangere – persoanele vizate pot depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Art. 8. Actualizari ale politicii de confidentialitate

Aplicatia auto360.ro își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica de Confidențialitate, pentru ca aceasta să fie conformă cu legislația națională în vigoare și cu directivele europene.